Primăria Sănduleni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante Primăria Sănduleni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional debutant de Referent, clasa III, grad profesional debutant
2019-12-20 08:41:18

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată, Primăria Sănduleni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional debutant (executare silită) - Biroul Contabilitate, Buget, Financiar, Venituri din aparatul de specialitate al acestei autorități publice.

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:

            Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Sănduleni, sat Sănduleni, comuna Sănduleni, judeţul Bacău, astfel:

            Probele de concurs:

1.      proba scrisă, 21 ianuarie 2020, orele 10:00

2.      interviul, 23 ianuarie 2020, orele  10:00

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 1. dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare, la sediul instituţiei din sat Sănduleni, comuna Sănduleni, judeţul Bacău;

          2.   proba scrisă - programată pentru data de - 21 ianuarie 2020;

          3.   interviul - programat în data de - 23 ianuarie 2020.

Conform art. 465  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele:

 • CONDIŢII GENERALE:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;  

 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  

 c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;   

 d) are capacitate deplină de exerciţiu;  

 e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii; 

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; 

  g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;   

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;   

 k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

CONDIŢII SPECIFICE:

-          studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul științe economice;

-          vechime în specialitatea studiilor - 0 ani.

 

Dosarele de înscriere vor conţine în mod obligatoriu:

1.      Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a H.G. nr. 611/2008.

2.      Curriculum vitae, modelul comun european;

3.      Copia actului de identitate;

4.      Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

5.      Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice, conform modelului orientativ prevăzut în Anexa nr. 2D din H.G. 611/2008.

6.      Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzăoare, eliberată cu cel puțin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

7.      Cazierul judiciar;

8.      Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard sabilit de Miisterul Sănătății publice.

Atribuţiile postului: 

 • aplica proceduri de urmarire si incasare a creantelor fiscale exercita atributii de executor fiscal potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala;
 • colecteaza prin executare silita creantele fiscale ale bugetului local al comunei Sanduleni, provenind din impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora;
 • utilizează mijloace moderne şi eficiente de comunicare a actelor administrativ fiscale;
 • identifica contribuabilii rau platnici si intreprinde toate masurile legale pentru recuperarea creantelor fata de bugetul local;
 • aduce la indeplinire masurile asiguratorii in conditiile prevazute de lege;
 • foloseste, succesiv sau concomitent, pentru colectarea veniturilor bugetare de la debitori rau platnici, modalitatile de executare silita stabilite de lege, respectiv: -executare silita prin poprire; executare silita a bunurilor mobile; executare silita a bunurilor imobile; executarea silita a altor bunuri;
 • organizeaza si valorifica bunurile mobile si imobile sechestrate in cadrul executarii silite a debitorilor;
 • asigura, elibereaza si distribuie sumele realizate prin executare silita;
 • constata contraventiile si aplica sanctiunile in functie de competentele specifice stabilite conform legii;
 • recupereaza cheltuielile ocazionate de executarea silita a debitorilor rai platnici;
 • aplica derularea procedurii specifice in vederea declararii starii de insolvabilitate a debitorilor aflati intr-o astfel de situatie;
 • coopereaza cu organele de politie, bancile, institutiile ce gestioneaza registre publice, precum si cu alte persoane juridice sau fizice in vederea aplicarii procedurii de executare silita;
 • intretine baza de date specifica in vederea mentinerii datelor la nivelul realitatii prin efectuarea de operatiuni de modificare a datelor existente aferente unui contribuabil;
 • exploateaza aplicatiile informatice specifice, pentru incasarea creantelor fiscale locale si accesoriile aferente acestora;
 • raspunde de executarea la termen a lucrarilor repartizate;
 • Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU FUNCŢIA DE REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL  DEBUTANT DIN CADRUL BIROULUI CONTABILITATE, BUGET, FINANCIAR, VENITURI

 

Bibliografia de concurs va cuprinde: 

1. Constituția României;

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

4. Legea nr. 227/2017 -Titlul IX- privind Codul fiscal;

5. Legea nr. 207/2015 -Titlul VII și Titlul VIII- privind Codul de procedură fiscală;

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.

 

La aceste acte normative se vor avea în vedere toate modificările şi completările ulterioare.

 

 

Fișiere atașate

Înapoi