Concurs pentru ocuparea unui post muncitor calificat IV-SOFER BULDOEXCAVATOR
2019-08-14 10:25:59

 

Primăria comunei Sănduleni, județul Bacău, organizează la sediul primăriei, concurs pentru ocuparea unui post contractual pe durată nedeterminată de muncitor calificat IV-SOFER BULDOEXCAVATOR în cadrul SERVICIUL PUBLIC DRUMURI COMUNALE din cadrul Primăriei Sănduleni, în data de 09.09.2019, ora 10.00, proba scrisă și în data de 12.09.2019, ora 10.00, interviul.

 

Condiții generale de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat IV- SOFER BULDOEXCAVATOR persoana care indeplinește următoarele condiții:

a)       are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)       cunoaște limba română scris și vorbit,

c)       are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)       are capacitate deplină de exercițiu;

e)       are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)        îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specific potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)       nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice

a)     Studii de specialitate: studii generale

b)     Perfecționări (specializări): certificat de pregătire profesională masinist la masini pentru terasamente-ifronist-buldoexcavator

c)     Cerințe specifice: permis categoria B, C

 

 

 

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

Pentu înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a)          cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b)         copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legi, după caz;

c)          copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă indeplinirea condiților specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d)         carnetul de muncă sau, după caz adeverințele care atestă vehimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)          cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)           adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)         curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la lit. b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 30.08.2019 ora 14.00 la secretariat.

Persoana de contact este dl. Irimia Adrian, telefon 0234335000.

Concursul se va desfășura după următorul program:

·          14.08.2019- afișarea anunțului pentru concurs,

·          14.08.2019-30.08.2019- ora 14.00-depunere dosare concurs,

·          02.09.2019- selecție dosare,

·          03.09.2019- afișare rezultate selectie dosare,

·          04.09.2019- depunere contestații selecție dosare ora 12.00

·          04.09.2019 –ora 15.00 afișare rezultate finale după contestație,

·          09.09.2019- ora 10.00 susținerea probei scrise,

·          09.09.2019-ora 13.00 afișare rezultate proba scrisă,

·          09.09.2019-10.09.2019-ora 13.00 depunere contestații proba scrisă,

·          10.09.2019- ora 16.00- afișare rezultate contestații proba scrisă,

·          12.09.2019-ora 10.00- susținerea interviului,

·          12.09.2019-ora 14.00- afișarea rezultatelor interviului;

·          12.09.2019-13.09.2019- ora 12.00 depunere contestații interviu

·          13.09.2019-ora 13:30- afișare rezultate contestații interviu

·          13.09.2019-ora 14: afișare rezultate finale concurs.

 

Bibliografie

·                 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ -Partea a III-a –Administrația publică locală, Titlul V Autoritățile administrației publice locale;

·                 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice- Capitolul II Norme generale de conduit profesională a personalului contractual;

·                 Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă- Capitolul II, Secțiunea a 6-a: Obligațiile lucrătorilor;

·                 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

·                 Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

La aceste acte normative se vor avea în vedere toate modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Secretar,

IRIMIA ADRIAN

 

Înapoi