Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, de ASISTENT SOCIAL
2022-06-02 11:15:38

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, de ASISTENT SOCIAL

 

Primăria comunei Sănduleni, județul Bacău, organizează la sediul primăriei, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, de ASISTENT SOCIAL, grad debutant, în cadrul COMPARTIMENTULUI ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI COMUNITARĂ din primăria Sănduleni, în data de 28.06.2022, ora 10.00, proba scrisă și în data de 04.07.2022, ora 10.00, interviul.

 

Condiții generale de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de ASISTENT SOCIAL, grad debutant, persoana care indeplinește următoarele condiții:

a)       are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)      cunoaște limba română scris și vorbit,

c)       are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)      are capacitate deplină de exercițiu;

e)       are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)       îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)      nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice

a)    Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistenței sociale;

b)    Nu este necesara vechimea in specialitate

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

Pentu înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a)         cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b)         copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legi, după caz;

c)         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă indeplinirea condiților specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d)         carnetul de muncă sau, după caz adeverințele care atestă vehimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)         cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)          adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)         curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la lit. b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 16.06.2022 ora 14.00 la secretariat.

Persoana de contact este domnul Irimia Adrian, telefon 0234335000.

Concursul se va desfășura după următorul program:

·         02.06.2022- afișarea anunțului pentru concurs,

·         02.06.2022-16.06.2022 ora 14.00-depunere dosare concurs,

·         17.06.2022- selecție dosare,

·         20.06.2022- afișare rezultate selectie dosare,

·         21.06.2022- depunere contestații selecție dosare

·         22.06.2022 –ora 15.00 afișare rezultate finale după contestație,

·         28.06.2022- ora 10.00 susținerea probei scrise,

·         29.06.2022-ora 14.00 afișare rezultate proba scrisă,

·         30.06.2022- depunere contestații proba scrisă,

·         01.07.2022- afișare rezultate contestații proba scrisă,

·         04.07.2022 ora 10.00- susținerea interviului,

·         04.07.2022-ora 14.00- afișarea rezultatelor interviului;

·         05.07.2022- depunere contestații interviu

·         06.07.2022- afișare rezultate contestații interviu

·         06.07.2022- afișare rezultate finale concurs.

 

Bibliografie

·    Legea 57/2019 privind Codul administrativ- PARTEA A VI-a, Titlul III-Personalul contractual din autoritățile și instituțiile pubice;

·  Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

·       Legea 292/2011 a asistentei sociale;

·       Legea nr.466/2004 privind statutul asistentului social;

·            Legea nr. 272/2004 cu privire la Protecţa şi promovarea drepturilor copilului;

·   Lege nr. 448/2006 cu privire la Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

·            Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;

·            Legea 277/2010 privind alocația pentru sustienerea familiei;

·   Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·       Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;

 

 

Secretar,

 

IRIMIA ADRIAN

 

Înapoi