Anunț privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post aferent unei funcții publice
2022-09-14 14:06:47

Anunț privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post aferent unei funcții publice

 

Primăria comunei Sănduleni, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și a art. 506 alin.1 (1) lit. b), alin. (2) -alin. (2) -alin. (5) și alin. (8)- alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post aferent unei funcții publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget, Financiar, Venituri din aparatul de specilaitate al primarului Comunei Sănduleni, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului-cadru privind ocuparea funcțiilor publice și a funcțiilor contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sănduleni, prin transfer la cerere, aprobat prin Dispoziția primarului nr.218/2022.

 

Precizăm că potrivit dispozițiilor art. I. alin.(1) din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 116/2022 Prin derogare de la prevederile art. 506 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la încetarea aplicabilităţii prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, cu completările ulterioare, transferul la cerere se face la solicitarea funcţionarului public, cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public, precum şi a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public.

În situația aprobării transferului la cerere al funcționarului public declarat admis, Comuna Sănduleni înștiințează cu celeritate autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia își desfășoară activitatea funcționarul public, despre aprobarea cererii de transfer. Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice de la care se transferă funcţionarul public are obligaţia să emită actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu sau, în situaţia în care este afectată derularea corespunzătoare a activităţii la nivelul structurii în care este încadrat funcţionarul public, să comunice refuzul motivat al transferului la cerere, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării

Data de la care operează transferul la cerere nu poate depăsi 30 de zile calendaristice de la data emiterii actului administrativ.

 

 

DOCUMENTE NECESARE ȘI DATĂ LIMITĂ

Persoanele interesate sunt invitate să depună la sediul Primăriei Sănduleni,în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, următoarele documente:

a)    Cererea de transfer (anexă la prezentul anunț);

b)    Curriculum vitae, modelul comun European;

c)    Copia actului de identitate;

d)        Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și a altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

e)         Copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberată de angajator, sau după caz, pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcției;

f)         Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare funcției/postului solicitat.

g)        Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, (anexa la prezentul anunț)

 

Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de evaluare.

 

 Procedura de selecție, în cazul transferului la cerere, cuprinde următoarele etape succesive:

a)       Selecția persoanelor care îndeplinesc condițiile în vederea ocupării posturilor vacante prin transfer la cerere;

b)        Proba interviului. Aceasta va putea fi susținută doar de solicitanții declarați admiși la etapa selecției.

 

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR MENȚIONATE: 20 septembrie 2022, ora 16:00.

 

Ulterior verificării dosarului/dosarelor de înscriere la procedura de transfer la cerere și afișării rezultatului selecției, va fi organizată proba interviu în data de 22.09.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei Sănduleni.

 

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA, PRIN TRANSFER LA CERERE, A FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE

 

-        Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

-        Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani.

 

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0234 335000, persoana de contact Secretar general Irimia Adrian.

 

Înapoi