Anunț concurs GUARD
2022-05-19 12:06:37

Anunț concurs GUARD

 

Primăria comunei Sănduleni, județul Bacău, organizează la sediul primăriei, concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant, pe durată determinată, de GUARD în cadrul COMPARTIMENTULUI DESERVIRE din primăria Sănduleni, în data de 06.06.2022, ora 10.00, proba scrisă și în data de 09.06.2022, ora 10.00, interviul.

 

Condiții generale de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de GUARD persoana care indeplinește următoarele condiții:

a)       are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)      cunoaște limba română scris și vorbit,

c)       are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)      are capacitate deplină de exercițiu;

e)       are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)       îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)      nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice

a)    Studii de specialitate: studii gimnaziale

b)    Nu este necesara vechimea in specialitate

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

Pentu înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a)         cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b)         copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legi, după caz;

c)         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă indeplinirea condiților specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d)         carnetul de muncă sau, după caz adeverințele care atestă vehimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)         cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)          adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)         curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la lit. b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 27.05.2022 ora 14.00 la secretariat.

Persoana de contact este domnul Irimia Adrian, telefon 0234335000.

Concursul se va desfășura după următorul program:

·         19.05.2022- afișarea anunțului pentru concurs,

·         23.05.2022-27.05.2022 ora 14.00-depunere dosare concurs,

·         30.05.2022- selecție dosare,

·         31.05.2022- afișare rezultate selectie dosare,

·         02.06.2022- depunere contestații selecție dosare

·         03.06.2022 –ora 15.00 afișare rezultate finale după contestație,

·         06.06.2022- ora 10.00 susținerea probei scrise,

·         06.06.2022-ora 14.00 afișare rezultate proba scrisă,

·         07.06.2022- depunere contestații proba scrisă,

·         08.06.2022- afișare rezultate contestații proba scrisă,

·         09.06.2022 ora 10.00- susținerea interviului,

·         09.06.2022-ora 14.00- afișarea rezultatelor interviului;

·         10.06.2022- depunere contestații interviu

·         14.06.2022- afișare rezultate contestații interviu

·         14.06.2022- afișare rezultate finale concurs.

 

Bibliografie

       Legea nr.319/2006 privind  sănătatea şi securitatea în muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare (cap. IV-Obligațiile lucrătorilor);

   Ordinul 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul VI);

   Legea nr.307/2006 privind  apărarea contra incendiilor cu modificările și completările ulterioare (Capitolul II- Obligații generale);

   Legea 57/2019 privind Codul administrativ- PARTEA A VI-a Statulul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului platit din fonduri publice (Titlul III, Personalul contractual din autoritățile și instituțiile pubice art 538-543 si 549-560);

   Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită profesională a personalului contractual cu modificările și completările ulterioare;

 

Tematica concursului:

-  reglementări privind sănătatea și securitatea în muncă;

-  reglementări privind igiena pentru unitățile de folosință publică;

-  reglementări privind apărarea contra incendiilor;

- reglementări privind personalul contractual din administrația publică și conduita acestuia.

 

 

 

Secretar,

IRIMIA ADRIAN

 

Înapoi