Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
24 / 2018 privind aprobarea documentului de raportare Priorități-Obiective-Plan acțiuni privind dezvoltarea economico-socială 2018 24-02-2018
23 / 2018 privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor 24-02-2018
22 / 2018 privind aprobarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 24-02-2018
21 / 2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2017 24-02-2018
20 / 2018 privind aprobarea consumului de carburant pentru autoturismul Dacia Duster și buldoexcavator marca JCB 3CX aflat în dotarea Primăriei Sănduleni 24-02-2018
19 / 2018 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local și Primăria comunei Sănduleni 24-02-2018
18 / 2018 privind aprobarea transferului autoturismului Dacia Logan de la Autorități locale la Compartimentul pentru Situații de Urgență și aprobarea transferului autoturismului Dacia Duster de la Compartimentul pentru Situații de Urgență la Autorități locale 24-02-2018
17 / 2018 privind stabilirea Programului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea comunei Sănduleni în anul 2018 24-02-2018
16 / 2018 privind luarea la cunoștință a conținutului Raportul de audit nr. A35/1498 din 04.12.2017 și a Deciziei nr.7 din 27.01.2018 emise de Camera de Conturi a Județului Bacău 24-02-2018
15 / 2018 pentru modificarea HCL nr.58 din 22.11.2010 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare 24-02-2018
14 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință 24-02-2018
8 / 2018 Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sanduleni si a consiliului local Sanduleni, pentru anul 2018 31-01-2018
61 / 2017 Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul platit din fonduri publice din aparatul propriu al primariei si consiliului local Sanduleni, judetul Bacau 28-07-2017
90 / 2016 privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor 13-09-2016
89 / 2016 privind avizarea de principiu a documentației PUZ pentru construire ” Hală depozitare și comercializare materiale de construcții și sanitare, C.T. și imprejmuire”, comuna Sănduleni, județul Bacău 13-09-2016
88 / 2016 privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - A.D.I.B. 13-09-2016
87 / 2016 privind aprobarea structurii și a numărului de posturi pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic de la școlile și grădinițele din Comuna Sănduleni pentru anul școlar 2016-2017 13-09-2016
86 / 2016 privind aprobarea rectificării bugetului alocat Școlii Generale Nr.1 Sănduleni, județul Bacău 13-09-2016
85 / 2016 privind alegerea președintelui de ședință 13-09-2016
84 / 2016 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare/depozitare a deșeurilor la Celula II a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin Proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău 22-08-2016
83 / 2016 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu 22-08-2016
82 / 2016 privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin Proiectul ” Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 22-08-2016
81 / 2016 privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 22-08-2016
80 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției ”Alimentare cu apă a satelor aparținătoare comunei Sănduleni, județul Bacău” 22-08-2016
79 / 2016 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Sănduleni a suprafeței de teren de 25.477,20 mp pe care vor fi amplasate rețelele de distribuție aferente investiției ”Alimentare cu apă a satelor aparținătoare comunei Sănduleni, județul Bacău” 22-08-2016
78 / 2016 privind implementarea proiectului ”modernizare drumuri de interes local în comuna Sănduleni, județul Bacău” 22-08-2016
77 / 2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul ” Modernizare drumuri de interes local în comuna Sănduleni, județul Bacău” 22-08-2016
76 / 2016 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sănduleni, județul Bacău 22-08-2016
75 / 2016 privind aprobarea exercițiului bugetar pentru trimestrul II al anului 2016 22-08-2016
74 / 2016 privind desemnarea unui membru al Adunării Generale al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare, Bacău din partea Unității Administrativ Teritoriale Sănduleni 22-08-2016
73 / 2016 privind aprobarea modificării Organigramei si a Statului de funcții a aparatului de specialitate a primarului Comunei Sănduleni, județul Bacău 22-08-2016
72 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Local al comunei Sănduleni 22-08-2016
Înapoi