Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
97 / 2018 privind modificarea HCL nr.24 din 24.01.2018 prin care a avut loc aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor 27-12-2018
96 / 2018 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru spațiul cu destinația de Cabinet Medical Veterinar 27-12-2018
95 / 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sănduleni și a Consiliului Local Sănduleni începând cu luna ianuarie 2019 27-12-2018
94 / 2018 privind aprobarea planului de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Sănduleni pentru iarna anului 2018-2019 27-12-2018
93 / 2018 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 27-12-2018
92 / 2018 privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubritate actualizat pentru proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 27-12-2018
91 / 2018 privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local, care va fi realizat în anul 2019 de către beneficiarii venitului minim garantat 27-12-2018
90 / 2018 privind aprobarea protocolului de dare în administrarea Școlii Gimnaziale Nr.1 Sănduleni, județul Bacău a investiției „Reabilitare Școală Verșești” 27-12-2018
86 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință 29-11-2018
84 / 2018 privind aprobarea protocolului de dare în administrare Școlii Gimnaziale nr.1 Sănduleni, județul Bacău a imobilului „Construire Școala P+1 și centrala termică sat Sănduleni, comuna Sănduleni, județul Bacău” 29-11-2018
83 / 2018 privind aprobarea modificării Statului de funcții a aparatului de specialitate a primarului comunei Sănduleni, județul Bacău 29-11-2018
82 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sănduleni, județul Bacău pentru anul 2018 29-11-2018
81 / 2018 privind modificarea HCL nr.41 din 30.05.2018 prin care a avut loc aprobarea majorării numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, ce vor putea fi angajați de către Consiliul Local Sănduleni, județul Bacău, în cursul anului 2018 08-11-2018
80 / 2018 privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Reabilitare Școală Verșești” modificat ca urmare a emiterii de Dispoziții de șantier 08-11-2018
79 / 2018 privind aprobarea modului de decontare a lucrărilor ce se realizează de Parohia Ortodoxă Verșești în vederea construirii „Biserica Sfântul Gheorghe și Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt” 08-11-2018
78 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sănduleni, județul Bacău pentru anul 2018 07-11-2018
77 / 2018 privind aprobarea utilizării sumei de 35.000 lei pentru organizarea sărbătorii „Împodobirea Bradului de Crăciun” 31-10-2018
76 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sănduleni, județul Bacău pentru anul 2018 31-10-2018
75 / 2018 privind aprobarea repartizării de la bugetul local a unor sume alocate cultelor 31-10-2018
74 / 2018 de aprobare a Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare 31-10-2018
73 / 2018 privind acordarea cu titlu gratuit către familia domnului Tifan Augustin din satul Sănduleni, comuna Sănduleni, județul Bacău, a 35 mp de tablă recuperată de la vechiul acoperiș a Școlii Verșești ca urmare a derulării investiției „Schimbare Grinzi și refacere șarpantă Școală Verșești” 31-10-2018
72 / 2018 privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Reabilitare Școală Verșești”, rest de executat după rezilierea contractului cu SC Romconstructor SA -actualizat după licitația „Rest de executat” 27-09-2018
71 / 2018 privind aprobarea valorii investiției „Lucrări de realizare magazie depozitare lemne, Școala Gimnazială Verșești, comuna Sănduleni, județul Bacău” 27-09-2018
70 / 2018 privind aprobarea acordării cu titlu gratuit către familia domnului Tifan Augustin din satul Sănduleni, comuna Sănduleni, județul Bacău, a materialelor recuperate de la vechiul acoperiș al Școlii Verșești ca urmare a derulării investiției „Schimbare grinzi și refacere șarpantă Școală Verșești” 27-09-2018
69 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sănduleni, județul Bacău pentru anul 2018 27-09-2018
68 / 2018 privind aprobarea consumului de combustibil la drujbă, motocositoare și motopompă 27-09-2018
67 / 2018 privind modificarea HCL nr.56 din 19.07.2018 privind rezilierea contractului de execuție lucrări nr.8757 din 28.11.2016 având ca obiect „Reabilitare Școală Verșești, comuna Sănduleni” și scoaterea la licitație publică a lucrărilor rămase a fi executate 27-09-2018
66 / 2018 privind aprobarea Acordului de înfrățire și Cooperare între comuna Sănduleni, județul Bacău din România și comuna Cucoara, Raionul Cahul, Republica Moldova 27-09-2018
65 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Continuarea modernizării drumurilor comunale din comuna Sănduleni”, județul Bacău- DC 174 Sat Verșești 31-08-2018
64 / 2018 privind achiziția de servici de contabilitate 31-08-2018
63 / 2018 privind desemnarea consilierilor locali în Consiliul de Administrație al Școlii cu clasele I-VIII Sănduleni, județul Bacău 31-08-2018
62 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sănduleni, județul Bacău pentru anul 2018 31-08-2018
60 / 2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de comunicații electronice pe domeniul public sau și privat a comunei Sănduleni, județul Bacău 31-07-2018
58 / 2018 privind aprobarea exercițiului bugetar pentru trimestrul II al anului 2018 31-07-2018
57 / 2018 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul comunei Sănduleni pentru anul 2017 31-07-2018
59 / 2018 de aprobare a cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții „Reabilitare Școală Verșești”- rest de executat după rezilierea contractului cu SC Romconstructor SA 30-07-2018
55 / 2018 de aprobare a Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Construire Cămin Cultural Coman”, actualizat după licitația „Rest de executat” la care se adaugă cheltuielile cu sistematizarea pe vertical și a cheltuielilor diverse și neprevăzute 19-07-2018
54 / 2018 privind aprobarea valorii Devizului General actualizat pentru investiția „Instalații electrice- Școala Verșești”, ca urmare a emiterii de Note de comandă suplimentare și Note de renunțare 19-07-2018
53 / 2018 de aprobarea a Devizului General privind cheltuielile necesare realizării investiției „Instalații electrice- Școala Verșești”, modificat ca urmare a aplicării procedurilor de achiziție publică 19-07-2018
46 / 2018 privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Construire Cămin Cultural Coman” actualizat după licitația „Rest de executat” 30-05-2018
45 / 2018 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Sănduleni a suprafeței de 49.000 mp teren aflată în intravilanul satului Verșești, comuna Sănduleni, județul Bacău 30-05-2018
43 / 2018 privind modificarea HCL nr.24 din 24.01.2018 prin care a avut loc aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor 30-05-2018
42 / 2018 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Sănduleni 30-05-2018
41 / 2018 privind modificarea HCL nr.10 din 31.01.2018 prin care a avut loc aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, ce vor putea fi angajați de către Consiliul Local Sănduleni, județul Bacău, în cursul anului 2018 30-05-2018
40 / 2018 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din comuna Sănduleni, județul Bacău 30-05-2018
39 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință 30-05-2018
38 / 2018 privind modificarea HCL nr.17 din 29.02.2016 privind însușirea de completare și modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Sănduleni, însușit prin HCL nr.17 din 29.09.1999, modificat prin HCL nr.3 din 24.01.2003 și HCL nr.19 din 6.07.2005 26-04-2018
37 / 2018 privind încheierea unui acord de reabilitare a unui drum de exploatare aflat în administrarea Consiliului Local al comunei Sănduleni și beneficiarul SC Comtrans Sorea SRL în calitate de dezvoltator al unei balastiere 26-04-2018
36 / 2018 privind organizarea pășunatului pe raza comunei Sănduleni 26-04-2018
35 / 2018 privind stabilirea valorii rest de executat la investiția „Construire cămin cultural Coman” 26-04-2018
34 / 2018 privind aprobarea valorilor actualizate a devizelor rest de executat la investiția „Alimentarea cu apă a satelor aparținătoare comunei Sănduleni”, județul Bacău 26-04-2018
33 / 2018 privind aprobarea actului adițional la contractul-cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2018 26-04-2018
32 / 2018 privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției Consiliului Local Sănduleni, județul Bacău la finanțarea acestor servicii 26-04-2018
31 / 2018 privind rezilierea contractului de execuție lucrări nr.7001 din 31.12.2009 având ca obiect „Alimentare cu apă a satelor aparținătoare comunei Sănduleni, județul Bacău„ și scoaterea la licitație publică a lucrărilor rămase a fi executate 22-03-2018
30 / 2018 privind achiziția de servicii de informare, promovare și publicitate a activității Consiliului Local Sănduleni precum și a diferitelor evenimente culturale și sociale desfășurate pe raza comunei 22-03-2018
29 / 2018 privind aprobarea Convenției de Colaborare între Fundația Terre des Hommes pentru implementarea proiectului „Suport pentru infrastructura socială, de sănătate și educație în județul Bacău” 22-03-2018
28 / 2018 pentru aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești 22-03-2018
27 / 2018 pentru modificarea HCL nr.69 din 27.07.2016 prin care s-a aprobat implementarea proiectului „Înființare rețea canalizare și stație epurare ape uzate menajere în comuna Sănduleni, județul Bacău” 06-03-2018
26 / 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sănduleni și a Consiliului local Sănduleni începând cu luna februarie 2018 28-02-2018
25 / 2018 privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a proiectului „Modernizarea Serviciului public drumuri comunale prin achiziționarea unui multifuncțional de capacitate mare cu 3 axe cu tracțiune integrală 6x6” 28-02-2018
Înapoi