Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
68 / 2019 privind desemnarea unui reprezentant de rezervă al Adunării Generale a ADIS 10-07-2019
67 / 2019 privind aprobarea documentației de alipire a unor terenuri situate în comuna Sănduleni, jud. Bacău 10-07-2019
66 / 2019 privind modificarea H.C.L. nr.31 din 28.02.20219 prin care a avut loc aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 și a regulamentului privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici 10-07-2019
65 / 2019 privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul HCL nr.38 din 16.04.2019 privind modificarea HCL nr.17 din 29.02.2016 privind însușirea de completare și modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sănduleni, însușit prin HCL nr.17 din 29.09.1999, modificat prin HCL nr.3 din 24.01.2003 și HCL nr.19 din 06.07.2005 27-06-2019
64 / 2019 privind aprobarea devizului general privind cheltuielile pentru intervenții autorizare I.S.U. la obiectivul de investiții „Cămin Cultural în comuna Sănduleni, județul Bacău” 27-06-2019
63 / 2019 privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor 27-06-2019
62 / 2019 privind rectificarea bugetului local și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 27-06-2019
61 / 2019 privind achiziția unui program de gestiune electronică a Registrului de Intrări-Ieșiri 27-06-2019
60 / 2019 privind cesiunea contractului de concesiune nr.38 din 27.02.1998, de la dl U.C. către G.B-M 27-06-2019
59 / 2019 privind externalizarea sarcinilor responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 27-06-2019
58 / 2019 privind modificarea HCL 44/23.04.2019 prin care a avut loc stabilirea consumului de carburant pentru „Multifuncționalul de capacitate mare cu 3 axe cu tracțiune integrală 6X6” Marca MAN 27-06-2019
57 / 2019 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației „Grupul de Acțiune Locală ULMUS MONTANA” 27-06-2019
56 / 2019 privind scoaterea din circuitul agricol a unei suprafețe de 60400 mp- categoria de folosință pășune, terenuri situate în extravilanul satului Sănduleni, comuna Sănduleni, județul Bacău, în vederea realizării investiției de utilitate publică locală „Alimentare cu apă potabilă a satelor din comuna Sănduleni” 24-05-2019
55 / 2019 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes local al comunei Sănduleni a suprafeței de 25482 mp teren aflată în extravilanul satului Sănduleni, comuna Sănduleni, județul Bacău, în vederea asigurării zonei de captare apă pentru investiția „Alimentare cu apă potabilă a satelor din comuna Sănduleni” 24-05-2019
54 / 2019 privind apartenența la domeniul public de interes local al comunei Sănduleni a suprafeței de 676 mp teren aflată în extravilanul Sănduleni, comuna Sănduleni, județul Bacău, în vederea montării conductei de aducțiune aferentă puțurilor de apă pentru investiția „Alimentare cu apă potabilă a satelor din comuna Sănduleni” 24-05-2019
53 / 2019 privind scoaterea din circuitul agricol a suprafeței de 57 mp- categoria de folosință pășune, terenuri situate în extravilanul satului Sănduleni, comuna Sănduleni, județul Bacău, în vederea construirii „Stație de pompare” din cadrul investiției „Înființare rețea canalizare și stație epurare ape uzate menajere în comuna Sănduleni” 24-05-2019
52 / 2019 privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor 24-05-2019
51 / 2019 privind modificarea HCL nr.17 din 29.02.2016 privind însușirea de completare și modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Sănduleni, însușit prin HCL nr.17 din 29.09.1999, modificat prin HCL nr.3 din 24.01.2003 și HCL nr.19 din 06.07.2005 24-05-2019
50 / 2019 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes local al comunei Sănduleni a suprafeței de 12632 mp teren aflată în extravilanul satului Sănduleni, comuna Sănduleni, județul Bacău, în vederea construirii a 2 puțuri pentru investiția „Alimentare cu apă potabilă a satelor din comuna Sănduleni” 24-05-2019
49 / 2019 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes local al comunei Sănduleni a suprafeței de 22286 mp teren aflată în extravilanul satului Sănduleni, comuna Sănduleni, județul Bacău, în vederea construirii a 5 puțuri pentru investiția „Alimentare cu apă potabilă a satelor din comuna Sănduleni” 24-05-2019
48 / 2019 privind aprobarea actului adițional la contractul-cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2019 24-05-2019
47 / 2019 privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției Consiliului Local Sănduleni, județul Bacău la finanțarea acestor servicii pentru anul 2019 24-05-2019
46 / 2019 privind alegerea președintelui de ședință 24-05-2019
45 / 2019 privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor 23-04-2019
44 / 2019 privind aprobarea consumului de carburant pentru „Multifuncționalul de capacitate mare cu 3 axe cu tracțiune integrală 6X6” marca MAN 23-04-2019
43 / 2019 privind achiziția de servicii de informare, promovare și publicitate a activității Consiliului Local Sănduleni precum și a diferitelor evenimente culturale și sociale desfășurate pe raza comunei 23-04-2019
42 / 2019 privind luarea la cunoștință a conținutului Raportului de control privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de fond efectuat la unitatea administrativ teritorială Sănduleni, județul Bacău 23-04-2019
41 / 2019 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes local al comunei Sănduleni a suprafeței de 1335 mp teren aflată în intravilanul satului Sănduleni, comuna Sănduleni, județul Bacău 23-04-2019
40 / 2019 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul comunei Sănduleni pentru anul 2018 23-04-2019
39 / 2019 privind aprobarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 23-04-2019
38 / 2019 privind modificarea HCL Sănduleni nr.17 din 29.02.2016 privind însușirea de completare și modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Sănduleni, însușit prin HCL nr.17 din 29.09.1999, modificat prin HCL nr.3 din 24.01.2003 și HCL nr.19 din 6.07.2005 16-04-2019
37 / 2019 privind aprobarea încheierii actului adițional la contractul de furnizare energie electrică nr. 1001688017/2016.1/5049/5 încheiat cu E.ON Energie România SA 30-03-2019
36 / 2019 privind completarea Inventarului domeniului public al comunei Sănduleni 30-03-2019
35 / 2019 privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a trupurilor de pășune ce aparțin domeniului privat al comunei Sănduleni 30-03-2019
33 / 2019 privind aprobarea modificării statului de funcții 21-03-2019
32 / 2019 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 28-02-2019
31 / 2019 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 și a Regulamentului privind stabilirea taxei speciale de salubrizare aferentă anului pentru utilizatorii casnici și non-casnici 28-02-2019
30 / 2019 privind aprobarea Devizului actualizat aferent obiectivului de investiții „Reparații monument istoric din primul război mondial ” actualizat conform OUG nr.114/2018 28-02-2019
29 / 2019 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici aferent obiectivului de investiții „Construire împrejmuire teren sport”, actualizat conform OUG nr.114/2018 28-02-2019
28 / 2019 privind aprobarea Devizului actualizat aferent obiectivului de investiții „Continuarea modernizării drumurilor comunale din comuna Sănduleni” actualizat conform OUG nr.114/2018 28-02-2019
27 / 2019 privind aprobarea Devizului actualizat aferent obiectivului de investiții „Continuarea modernizării drumurilor comunale din comuna Sănduleni, județul Bacău”- DC 174 (rest de executat- Lot III), actualizat conform OUG nr.114/2018 28-02-2019
26 / 2019 privind aprobarea Devizului actualizat aferent obiectivului de investiții „Construire Grădiniță în comuna Sănduleni, județul Bacău”, actualizat conform OUG nr.114/2018 28-02-2019
25 / 2019 privind aprobarea Devizului actualizat aferent obiectivului de investiții „Înființare rețea canalizare și stație epurare ape uzate menajere în comuna Sănduleni, județul Bacău”, actualizat conform OUG nr.114/2018 28-02-2019
24 / 2019 privind aprobarea Devizului actualizat aferent lucrărilor executate și a restului de executat la obiectivul de investiții „Alimentarea cu apă a satelor aparținătoare comunei Sănduleni, județul Bacău”, actualizat conform OUG nr.114/2018 28-02-2019
23 / 2019 privind aprobarea documentului de raportare Priorități-Obiective-Plan acțiuni privind dezvoltarea economico-socială 2019 28-02-2019
22 / 2019 privind stabilirea Programului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea comunei Sănduleni în anul 2019 28-02-2019
21 / 2019 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anilor 2017,2018 de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Primăriei Comunei Sănduleni, în cursul anului 2019 28-02-2019
20 / 2019 privind modificarea HCL nr.83 din 23.12.2014 prin care a avut loc aprobarea consumului de combustibil la microbuzul școlar 28-02-2019
19 / 2019 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2019-2020 28-02-2019
18 / 2019 privind alegerea președintelui de ședință 28-02-2019
17 / 2019 privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetului local aferent anului 2018 08-02-2019
7 / 2019 privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Alimentarea cu apă a satelor aparținătoare comunei Sănduleni, județul Bacău” actualizat după licitație „Rest de executat Alimentarea cu apă a satelor aparținătoare comunei Sănduleni, județul Bacău” 17-01-2019
6 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2357 din 06.05.2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. Compania Romprest Service S.A. 17-01-2019
5 / 2019 pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 17-01-2019
4 / 2019 privind aprobarea Devizului general a cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții „Înființare rețea canalizare și stație epurare ape uzate menajere în comuna Sănduleni, județul Bacău” actualizat după licitație 17-01-2019
3 / 2019 privind aprobarea Devizului general aferent investiției „Continuarea modernizării drumurilor comunale din comuna Sănduleni” - DC 174 (rest de executat- Lot III) 17-01-2019
2 / 2019 privind aprobarea Devizului general Lotul I și Lotul II din cadrul investiției „Continuarea modernizării drumurilor comunale din comuna Sănduleni” 17-01-2019
1 / 2019 privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Construire grădiniță în comuna Sănduleni, județul Bacău” actualizat după licitație 17-01-2019
100 / 2018 privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare 27-12-2018
98 / 2018 privind aprobarea înființării funcției contractuale de conducere de Administrator public 27-12-2018
Înapoi