Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
37 / 2020 privind analiza stadiului de înscrierea a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 22-05-2020
36 / 2020 privind introducerea în Invetarul domeniului public al comunei Sănduleni a unei investiții 22-05-2020
35 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 22-05-2020
34 / 2020 privind modificarea nr.26 din 30.04.2020 prin care a avut loc aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de inestiții „Amenajare Parc Copii” - actualizat după licitație 22-05-2020
33 / 2020 privind organizarea pășunatului pe raza comunei Sănduleni 22-05-2020
32 / 2020 privind aprobarea documentului de raportare Priorități - Obiective - Plan Acțiuni privind dezvoltarea economico-socială 2020 22-05-2020
31 / 2020 privind stabilirea Programului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea comunei Sănduleni în anul 2020 22-05-2020
30 / 2020 privind modificaea valorii de inventar a mijlocului fix ”Monument Sănduleni” 22-05-2020
29 / 2020 privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 22-05-2020
28 / 2020 privind acordarea normei de hrană pentru pentru personalul din cadrul Compartimentului Poliției Locale 22-05-2020
27 / 2020 privind alegerea președintelui de ședință 22-05-2020
26 / 2020 privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de inestiții „Amenajare Parc Copii” - actualizat după licitație 30-04-2020
25 / 2020 privind completarea și actualizarea Devizului aferent obiectivului de investiții ”ALIMENRAEE CU APĂ POTABILĂ A SATELOR DIN COMUNA SĂNDULENI” 30-04-2020
24 / 2020 privind aprobarea execuției pe domeniul public a lucrărilor aferent obiectivului de investiții ”ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAȚIE DE EPURARE APE UZATE ȘI STAȚIE DE POMPARE APĂ AMPLASATE ÎN LOCALITATEA SĂNDULENI, COMUNA SĂNDULENI, JUDEȚUL BACĂU” 30-04-2020
23 / 2020 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unei suprafețe de teren situate în comuna Sănduleni, jud. Bacău 30-04-2020
22 / 2020 privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții ”Punte Peste Râul Tazlău în Punctul Tisa”, comuna Sănduleni, jud. Bacău - continuarea lucrării - actualizat după licitație 30-04-2020
21 / 2020 privind completarea și actualizarea Devizului aferent obiectivului de investiții ”Înființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în comuna Sănduleni, jud. Bacău” 30-04-2020
20 / 2020 privind punerea în aplicare a Deciziei nr.16/2020 pronunțată în dosarul nr.2593/110/2013 de Curtea de Apel Bacău 30-04-2020
18 / 2020 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, pentru anul 2020 30-04-2020
17 / 2020 privind aprobarea Devizului aferent obiectivului de investiții „AMENAJARE PARC PENTRU COPII” 30-04-2020
16 / 2020 privind prorogarea termenului pentru acordarea bonificației pentru plata impozitelor și a taxelor locale pentru anul 2020 31-03-2020
15 / 2020 privind acceptarea donației oferită de Fundația Terre des Hommes pentru implementarea proiectului ”Suport pentru infrastructura socială, de sănătate și educație în județul Bacău” 31-03-2020
14 / 2020 privind aprobarea Devizului actualizat aferent obiectivului de investiții ”Construire Grădiniță în Comuna Sănduleni, jud. Bacău”, modificat ca urmare a emiterii de dispoziții de șantier 31-03-2020
13 / 2020 privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor 27-02-2020
12 / 2020 privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al UAT-urilor din județul Bacău, membre ADIS 27-02-2020
11 / 2020 privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018 27-02-2020
10 / 2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sănduleni nr.17 din 29.02.2016 prin care a avut loc insusirea de completare si modificare a inventarului bunurilor care alcatuiesc inventarul public al Comunci Sanduleni, insusit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 29.09.1999, modificată prin HCL nr. 3 din 24.01.2003 si HCL nr.19 din 6.07.2005 18-02-2020
9 / 2020 privind aprobarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2020 18-02-2020
8 / 2020 privind alegerea președintelui de ședință 18-02-2020
7 / 2020 privind aprobarea Devizului aferent obiectivului de investiții „Punte Peste Râul Tazlău în Punctul Tisa”, comuna Sănduleni, județul Bacău - continuare lucrări 30-01-2020
6 / 2020 privind aprobarea ”Planului Anual De Acțiuni privind Serviciile Sociale Acordate la Nivelul Comunei Sănduleni” 30-01-2020
5 / 2020 privin aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetului local aferent anului 2019 30-01-2020
4 / 2020 privind aprobarea transferului materialelor achiziționate pentru Biserica Romano-Catolică -Bârzulești,în baza HCL nr.92 din 09.10.2019, către Biserica Romano-Catolică - Stufu 30-01-2020
3 / 2020 privind modificarea Contribuției laEconomia Cirvulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din contrucții și desfințări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020 30-01-2020
2 / 2020 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a servicului de salubrizare al județului Bacău 30-01-2020
1 / 2020 privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, ce vor putea fi angajați de către Consiliul Local Sănduleni, județul Bacău, în cursul anului 2020 30-01-2020
113 / 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 23-12-2019
112 / 2019 privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul comunei Sănduleni 19-12-2019
111 / 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 19-12-2019
94 / 2019 privind aprobarea Devizului aferent obiectivului de investiții „Amenajare grup sanitar Școala gimnazială Verești, comuna Sănduleni” 09-10-2019
93 / 2019 privind aprobarea Devizului aferent obiectivului de investiții „Amenajare grup sanitar Școala nr.1 Sănduleni” 09-10-2019
92 / 2019 privind aprobarea Devizului aferent obiectivului de investiții „Amenajare grup sanitar Școala gimnazială Coman, comuna Sănduleni” 09-10-2019
91 / 2019 privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor 09-10-2019
90 / 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 09-10-2019
84 / 2019 privind stabilirea datei adunării cetățenești organizată pentru alegerea reprezentanților propietarilor care să facă parte din Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de propietate privată asupra terenurilor comunei Sănduleni 27-08-2019
83 / 2019 privind avizarea documentației PUZ pentru „ Construire Două Locuințe și Împrejmuire” în satul Coman, comuna Sănduleni 27-08-2019
82 / 2019 privind alegerea președintelui de ședință 27-08-2019
81 / 2019 privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui teren situat în comuna Săndulei, județul Bacău 14-08-2019
80 / 2019 privind aprobarea Devizului aferent obiectivului de investiții „Reparații Monument Istoric din Primul Război Mondial”, modificat ca urmare a emiterii de Dispoziții de șantier 14-08-2019
79 / 2019 privind aprobarea Devizului aferent obiectivului de investiții „Reparații Monument Istoric din Primul Război Mondial”, actualizat după licitație 14-08-2019
78 / 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 14-08-2019
77 / 2019 privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor 14-08-2019
76 / 2019 de revocare a HCL nr.56 din 24.05.2019 privind scoaterea din circuitul agricol a unei suprafețe de 60400 mp- categoria de folosință pășune, terenuri situate în extravilanul satului Sănduleni, comuna Sănduleni, județul Bacău, în vederea realizării investiției de utilitate publică locală „Alimentare cu apă potabilă a satelor din comuna Sănduleni” 19-07-2019
75 / 2019 privind revocarea HCL nr.53 din 24.05.2019 privind scoaterea din circuitul agricol a suprafeței de 57 mp- categoria de folosință pășune, terenuri situate în extravilanul satului Sănduleni, comuna Sănduleni, județul Bacău, în vederea construirii „Stație de pompare” din cadrul investiției „Înființare rețea canalizare și stație epurare ape uzate menajere în comuna Sănduleni” 19-07-2019
74 / 2019 privind aprobarea achiziției de servicii de consultanță/asistență/reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Comunei Sănduleni, în dosarul civil nr.929/110/2019 19-07-2019
73 / 2019 privind aprobarea asocierii COMUNEI SĂNDULENI ca membru fondator la înființarea „ASOCIAȚIEI A.D.I. TAZLAUL VERDE”, a Actului constitutiv și a Statutului 12-07-2019
72 / 2019 privind acordul de principiu pentru declanșarea procedurii de expropiere asupra unui teren situat în extravilanul comunei Sănduleni, satul Verești în vederea realizării investiției de interes local „Alimentare cu apă potabilă a satelor din comuna Sănduleni” 10-07-2019
71 / 2019 privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice 10-07-2019
70 / 2019 privind aprobarea componentei echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza Comunei Sănduleni 10-07-2019
69 / 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 10-07-2019
Înapoi